Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych

Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grudziądzu. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Jak zostać biegłym sądowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 2. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona
 3. daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego
 4. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym
 • Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.
 • Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie według nastepującej roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennoocią i bezstronnością".
 • Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinie używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.
 • Biegłych ustanawia się na okres 5 lat. Okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.
 • Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
 • Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego te osobę.
 • Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.
 • Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2011-05-06
Publikacja w dniu:
2011-05-06
Opis zmiany:
b/d