I Ns 337/19

OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o złożeniu dnia 22 marca 2019 r. w sprawie I Ns 337/19 wykazu inwentarza spadku po Jerzym Preussie, PESEL 44030907595, ostatni adres: ul. Bydgoska 18/122, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 1 grudnia 2018 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.