I Wydział Cywilny

Wydział I Cywilny
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodniczący Wydziału:

SSR Stanisław Bryliński

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj

Sędziowie:

 1. SSR Maciej Plaskacz – Prezes Sądu
 2. SSR Andrzej Antkiewicz – Wiceprezes Sądu
 3. SSR Katarzyna Bartosiewicz
 4. SSR Dominik Bednarski (orzeka w Wydziale w 1/2 )
 5. SSR Kinga Grünberg-Bartkowska
 6. SSR Marcin Kolasiński
 7. SSR Maciej Lubiński
 8. SSR Bogdan Tężycki

Referendarze:

 1. Starszy referendarz sądowy Anna Madeja
 2. Referendarz sądowy Joanna Stachowicz (orzeka w Wydziale w 1/2)

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Alicja Gonkowska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Wanda Kotewicz

Telefon: 56 45 05 915 lub 56 45 05 940
Faks: 56 45 05 928
e-mail: cywilny@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów: Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Obszar właściwości miejscowej:

 • Miasto Grudziądz,

 • Gmina Grudziądz,

 • Gmina Łasin,

 • Gmina Gruta,

 • Gmina Rogóźno,

 • Gmina Świecie n/Osą

  Właściwość rzeczowa:

  Wydział I Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych,w szczególności spraw o:

 • roszczenie z art. 231 k.c.;

 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;

 • opróżnienie lokalu użytkowego;

 • wydanie nieruchomości;

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;

 • naruszenie posiadania;

 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji;

 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;

 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;

 • roszczenia z art. 412 k.c.;

 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia;

 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (zakładów karnych, innych i innych resortów);

 • spory na tle waloryzacji;

 • spory na tle obrotu papierami wartościowymi;

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;

 • z umów ubezpieczenia;

 • roszczenia z umów bankowych;

 • uzgodnienie treści księgi wieczystej;

 • roszczenia z umów darowizny;

 • roszczenia o zachowek;

 • odszkodowania za szkody na osobie;

 • odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

 • bezpodstawne wzbogacenie;

 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;

 • sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym;

 • o nadanie klauzuli wykonalności

 • nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

 • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym;

 • o wyjawienie majątku;

 • o zawezwanie do ugody;

 • o zabezpieczenie;

 • o wyłączenie komornika;

 • o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego;

 • o nakazanie sprzedaży udziałów i akcji.

  Koszty sądowe reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2019r., poz.785 ze zm.)

   

  Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego

   

  Rodzaj pozwu / wniosku

  Wysokość opłaty

  naruszenie posiadania

  200 zł

  uchylenie uchwały organu spółdzielni

  200 zł

  uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  200 zł

  przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

  200 zł

  opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

  200 zł

  ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

   200 zł

  od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

   100 zł

  wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

   1 000 zł

  jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

   300 zł

  wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

   200 zł

  wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

  200 zł

  wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

  200 zł

  wniosek o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości przez zasiedzenie

  2 000 zł

  wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

  100 zl

  wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

  100 zł

  wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

  100 zł

  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  100 zł

  wniosek o zabezpieczenie spadku

  100 zł

  wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  100 zł

  wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

  100 zł

  apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

  100 zł

  wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

  100 zł

  wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

  100 zł

  wniosek o dział spadku

  500 zł

  jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku

  300 zł

  wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

  1 000 zł

  jeżeli w/w wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

  600 zł

  wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

  100 zł

  wniosek o wydanie, zmianę uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym 

  100 zł

  w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości  przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

    do 500 zł

    30 zł

    ponad 500 zł do 1500 zł

   100 zł

    ponad 1500 zł do 4000 zł

   200 zł

    ponad 4000 zł do 7500 zł

   400 zł

    ponad 7500 zł do 10 000 zł

   500 zł

    ponad 10 000 zł do 15 000 zł

   750 zł

    ponad 15 000 zł do 20 000 zł

   1000 zł

    Ponad 20 000 zł

     5% wartości

  w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

  1 000 zł

  w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

  1 000 zł

  w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

  opłata od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

  1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;

  2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz. odmowy zwolnienia od grzywny;

  3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

  4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią;

  5. należności świadka

   

   

   

   

   

   

  100 zł

  wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

  100 zł

  apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

  100 zł

  W sprawach o:

  1)   usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  2)   pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

  3)   zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

  -     przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

  informacje o jednostce

   

  2.000 zł

  wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu

  300 zł

  wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

  300 zł

  opłata stała pobierana od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy o kosztach sądowych

  200 zł

  skarga na czynność komornika

  50 zł

  zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

  100 zł

  wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem  zgłoszonego w terminie tygodnia od daty ogłoszenia albo doręczenia tegoż orzeczenia lub zarządzenia

  100 zł

  Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

   

  Przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym

  200 zł

  Ponowne wydanie tytułu wykonawczego za utracony            

  50 zł

  Nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

  200 zł

  Nadanie klauzuli wykonalności innym tytułom niż orzeczenie sądu

  50 zł

  Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

  50 zł

  Nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia praw lub zobowiązań

  50 zł

  Ustanowienie zarządcy nieruchomości w egzekucji

  50 zł

  Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

  50 zł

  Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

  50 zł

  Skarga na czynności komornika

  50 zł

  Wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia (w toku sprawy)

  100 zł

  Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie

  ¼ części opłaty od pozwu o to roszczenie

  Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

   

  Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:

  1)   spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;

  2)   w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.

  3. Piątą część opłaty pobiera się od:

  1)   interwencji ubocznej;

  2)   zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

  3)   wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

   

  Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

  Opłata stała pobierana od wniosku o:

  1)   złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;

  2)   wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

  informacje o jednostce

   

  100 zł

  Opłata od zażalenia w postępowaniu klauzulowym oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności.

  informacje o jednostce

   

  50 zł

  Opłata od zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.

  informacje o jednostce

   

  150 zł

  Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

   

  Rodzaj

  Wysokość opłaty

  poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

  20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

  odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności

  20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

  odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,  z tym, że nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

  20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

  zaświadczenie

  20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

  wydanie na podstawie akt  zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 

  20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

  wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

  20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii