III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodnicząca Wydziału:

SSR Danuta Szaciłowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Krystian Rezmer

Sędziowie:

 1. SSR Tomasz Simiński - Stanny
 2. SSR Agnieszka Lubińska

Kierownik sekretariatu Wydziału:

Elwira Jasińska

Telefon: 56 45 05 925 do 927
Faks: 56 45 05 926
e-mail: rodzinny@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:

Sekretariat: pokój nr 210 (II piętro)

 • w poniedziałki od godziny 10.00- 18.00
 • od wtorku do piątku godz.8.00 – 15.00

Przewodnicząca Wydziału w każdy piątek od 10.00 do 13.00

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa rodzinnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu dla miasta Grudziądz oraz gmin Grudziądz, Gruta, Łasin, Rogóżno i Świecie n/Osą.

Właściwość rzeczowa:

W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są sprawy o:
Z rep. "RC" - sprawy o:
 1. ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 2. zaprzeczenie ojcostwa
 3. alimenty (orzeczenia)
  • zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
  • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 4. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 5. ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 6. rozwiązanie przysposobienia
 7. zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.)
 8. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności021
 9. ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.)
 10. zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia)
 11. ustalenie macierzyństwa
 12. zaprzeczenie macierzyństwa
 13. zaspokojenie potrzeb rodziny
 14. roszczenie regresowe
Z rep. "RNs" - sprawy o:
 1. zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 2. zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
 3. ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
 4. zmianę opieki nad osobą dorosłą
 5. Przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią
 6. Zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią
 7. Ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej
 8. Złożenie do depozytu sądowego
 9. Likwidacja depozytu sądowego
 10. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r. o.)
 11. zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
  • zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
  • ustanie obowiązku leczenia odwykowego
 12. nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r. o.)
  • zmianę nakazu wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
  • uchylenie nakazu j.w
 13. ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 14. zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 15. sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
  • osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy)
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy)
  • osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy)
 16. nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
 17. umieszczenie w domu pomocy społecznej
 18. zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej
 19. inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego.
  • sprawy z ustawy 5.12.1996 o zawodzie lekarza
 20. zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego
Z rep. "RCo" - sprawy:
 1. o zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r. o. i 754 k.p.c.)
 2. w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1050 i 1051 k.p.c.)
 3. o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolu 104E
 4. o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
 5. o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie r. praw, adwokata
 6. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 7. o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą
 8. o wyznaczenie sądu
 9. o wyłączenie sędziego
 10. odtworzenie akt
 11. o zawezwanie do próby ugodowej
 12. o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
 13. o wyłączenie komornika
 14. o udzielenie zabezpieczenia
 15. o uchylenie lub zmiane prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
Z rep. "Nsm" - sprawy o:
 1. przysposobienie
 2. pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 3. zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku
 4. zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r. o.)
 5. przywrócenie władzy rodzicielskiej
 6. ustanowienie opieki nad małoletnim
 7. zmianę opieki nad małoletnim
 8. ustanowienie kuratora dla małoletniego
 9. przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osoba małoletnią
 10. zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią
 11. wydanie dziecka
 12. sprawy z ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 13. zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r. o.)
 14. rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r. o.),
 15. sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 26.10.1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów)
 16. umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
 17. ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 18. ustalenie kontaktów z małoletnim
 19. zmianę kontaktów z małoletnim
 20. zezwolenie na wydanie paszportu
 21. sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 22. wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby prysposabiającej
 23. zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej
 24. uznanie ojcostwa
 25. rozwiązanie rodziny zastępczej
 26. nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
 27. umieszczenie w domu pomocy społecznej
 28. zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej
 29. inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Koszty sądowe:

O opłatach w sprawach cywilnych stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2005r. o sądowych sprawach cywilnych – Dz. U.Nr 167,poz. 1398.
Koszty sadowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sadowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d