Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy  ul. Sikorskiego 19/23.

Administrator informuje, że:

  1. Inspektorem ochrony danych  (IOD) w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu jest Monika Sławińska.

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@grudziadz.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 45 05 903

  3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
2) procesu rekrutacyjnego,
3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
4) realizacji umów cywilnoprawnych,
5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) prowadzenia sprawozdawczości,
7) prowadzenia działalności finansowej,
8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
9) realizacji szkoleń,
10) realizacji praktyk i staży,
11) udostępniania informacji publicznej,
12) udzielania informacji uprawnionym osobom,
13) rozpatrywania skarg i wniosków,
14) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art.  6, 9, 10 RODO.

5.  W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:
1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
2) prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
4) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
      

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach dostępnych poniżej.


Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-12
Publikacja w dniu:
2018-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d