I Wydział Cywilny

Wydział I Cywilny
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodniczący Wydziału:

SSR Stanisław Bryliński

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj

Sędziowie:

 1. SSR Bogdan Tężycki - Prezes Sądu
 2. SSR Andrzej Antkiewicz
 3. SSR Maciej Plaskacz
 4. SSR Marcin Kolasiński
 5. SSR Maciej Lubiński
 6. SSR Katarzyna Bartosiewicz 
 7. SSR Kinga Grünberg-Bartkowska (orzeka w Wydziale w 1/2 )

Referendarze:

 1. Anna Madeja
 2. Małgorzata Piotrowska

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Alicja Gonkowska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Wanda Kotewicz

Telefon: 56 45 05 915 lub 56 45 05 940
Faks: 56 45 05 928
e-mail: cywilny@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:

Pokój nr 20

 • poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00
 • wtorki – piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00

Obszar właściwości miejscowej:

 • Miasto Grudziądz,
 • Gmina Grudziądz,
 • Gmina Łasin,
 • Gmina Gruta,
 • Gmina Rogóźno,
 • Gmina Świecie n/Osą

Właściwość rzeczowa:

Wydział I Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych,w szczególności spraw o:

 • roszczenie z art. 231 k.c.;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 • opróżnienie lokalu użytkowego;
 • wydanie nieruchomości;
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • naruszenie posiadania;
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji;
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • roszczenia z art. 412 k.c.;
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia;
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (zakładów karnych, innych i innych resortów);
 • spory na tle waloryzacji;
 • spory na tle obrotu papierami wartościowymi;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
 • z umów ubezpieczenia;
 • roszczenia z umów bankowych;
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej;
 • roszczenia z umów darowizny;
 • roszczenia o zachowek;
 • odszkodowania za szkody na osobie;
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
 • o nadanie klauzuli wykonalności
 • nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika
 • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym;
 • o wyjawienie majątku;
 • o zawezwanie do ugody;
 • o zabezpieczenie;
 • o wyłączenie komornika;
 • o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego;
 • o nakazanie sprzedaży udziałów i akcji.

Koszty sądowe:

Reguluje je ustawa z dnia 27.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j z 21 kwietnia 2016 r (Dz. U. z 2016 r poz.623).
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów obowiązana jest strona, która wnosi pismo do sądu podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wysokość opłat w procesie:

 1. Opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30,- zł, pobiera się w sprawach o prawa majątkowe.
 2. Tabela opłat stałych:
Rodzaj spraw (pozwu)
Wysokość opłaty
Naruszenie posiadania 200,- zł
Przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200,- zł
Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200,- zł
Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200,- zł

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym:

 1. Opłatę stałą w kwocie 40,- zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, chyba że przepis szczególny przewiduje inną.
 2. Tabela opłat stałych w poszczególnych rodzajach spraw:
Rodzaj sprawy
Wysokość opłaty
Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności 1.000,- zł
Wniosek jak wyżej, o ile zawiera zgodny projekt podziału majątku 300,- zł
Ustanowienie drogi koniecznej 200,- zł
Rozgraniczenie nieruchomości 200,- zł
Stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej 200,- zł
Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej 100,- zł
Ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej 100,- zł
Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej 100,- zł
Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 2.000,- zł
Zniesienie współwłasności 1.000,- zł
Zniesienie współwłasności, o ile wniosek zawiera zgodny projekt podziału 300,- zł
Stwierdzenie nabycia spadku 50,- zł
Zabezpieczenie spadku 50,- zł
Spis inwentarza spadku 50,- zł
Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50,- zł
O dział spadku 500,- zł
O dział spadku, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału 300,- zł
O dział spadku i zniesienie współwłasności 1.000,- zł
O dział spadku i zniesienie współwłasności, o ile wniosek zawiera zgodny projekt podziału 600,- zł

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym:

Rodzaj wniosku
Wysokość opłaty
O udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40,- zł
O udzielnie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 100,- zł
Przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym 40,- zł
Ponowne wydanie tytułu wykonawczego za utracony 40,- zł
Nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40,- zł
Nadanie klauzuli wykonalności innym tytułom niż orzeczenie sądu 50,- zł
Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 50,- zł
Nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia praw lub zobowiązań 50,- zł
Ustanowienie zarządcy nieruchomości w egzekucji 50,- zł
Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości 100,- zł
Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 100,- zł
Zatwierdzenie lub zmiana planu podziału 100,- zł
Skarga na czynności komornika 100,- zł

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d