I Wydział Cywilny

Wydział I Cywilny
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodniczący Wydziału:

SSR Stanisław Bryliński

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj

Sędziowie:

 1. SSR Maciej Plaskacz – Prezes Sądu
 2. SSR Andrzej Antkiewicz – Wiceprezes Sądu
 3. SSR Katarzyna Bartosiewicz
 4. SSR Dominik Bednarski (orzeka w Wydziale w 1/2 )
 5. SSR Kinga Grünberg-Bartkowska
 6. SSR Marcin Kolasiński
 7. SSR Maciej Lubiński
 8. SSR Bogdan Tężycki

Referendarze:

 1. Starszy referendarz sądowy Anna Madeja
 2. Referendarz sądowy Małgorzata Piotrowska
 3. Referendarz sądowy Joanna Stachowicz (orzeka w Wydziale w 1/2)

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Alicja Gonkowska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Wanda Kotewicz

Telefon: 56 45 05 915 lub 56 45 05 940
Faks: 56 45 05 928
e-mail: cywilny@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:

Pokój nr 20

 • poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00

 • wtorki – piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00

  Obszar właściwości miejscowej:

 • Miasto Grudziądz,

 • Gmina Grudziądz,

 • Gmina Łasin,

 • Gmina Gruta,

 • Gmina Rogóźno,

 • Gmina Świecie n/Osą

  Właściwość rzeczowa:

  Wydział I Cywilny wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych,w szczególności spraw o:

 • roszczenie z art. 231 k.c.;

 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;

 • opróżnienie lokalu użytkowego;

 • wydanie nieruchomości;

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;

 • naruszenie posiadania;

 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji;

 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;

 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;

 • roszczenia z art. 412 k.c.;

 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia;

 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy (zakładów karnych, innych i innych resortów);

 • spory na tle waloryzacji;

 • spory na tle obrotu papierami wartościowymi;

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;

 • z umów ubezpieczenia;

 • roszczenia z umów bankowych;

 • uzgodnienie treści księgi wieczystej;

 • roszczenia z umów darowizny;

 • roszczenia o zachowek;

 • odszkodowania za szkody na osobie;

 • odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

 • bezpodstawne wzbogacenie;

 • roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;

 • sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym;

 • o nadanie klauzuli wykonalności

 • nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

 • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym;

 • o wyjawienie majątku;

 • o zawezwanie do ugody;

 • o zabezpieczenie;

 • o wyłączenie komornika;

 • o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach dot. I Wydziału Cywilnego;

 • o nakazanie sprzedaży udziałów i akcji.

  Koszty sądowe:

  Reguluje je ustawa z dnia 27.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych t.j z 21 kwietnia 2016 r (Dz. U. z 2016 r poz.623).
  Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów obowiązana jest strona, która wnosi pismo do sądu podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Wysokość opłat w procesie:

 1. Opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30,- zł, pobiera się w sprawach o prawa majątkowe.
 2. Tabela opłat stałych:

Rodzaj spraw (pozwu)

Wysokość opłaty

Naruszenie posiadania

200,- zł

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200,- zł

Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200,- zł

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200,- zł

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym:

 1. Opłatę stałą w kwocie 40,- zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, chyba że przepis szczególny przewiduje inną.
 2. Tabela opłat stałych w poszczególnych rodzajach spraw:

Rodzaj sprawy

Wysokość opłaty

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności

1.000,- zł

Wniosek jak wyżej, o ile zawiera zgodny projekt podziału majątku

300,- zł

Ustanowienie drogi koniecznej

200,- zł

Rozgraniczenie nieruchomości

200,- zł

Stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej

200,- zł

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100,- zł

Ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej

100,- zł

Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100,- zł

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

2.000,- zł

Zniesienie współwłasności

1.000,- zł

Zniesienie współwłasności, o ile wniosek zawiera zgodny projekt podziału

300,- zł

Stwierdzenie nabycia spadku

50,- zł

Zabezpieczenie spadku

50,- zł

Spis inwentarza spadku

50,- zł

Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50,- zł

O dział spadku

500,- zł

O dział spadku, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału

300,- zł

O dział spadku i zniesienie współwłasności

1.000,- zł

O dział spadku i zniesienie współwłasności, o ile wniosek zawiera zgodny projekt podziału

600,- zł

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym:

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

O udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40,- zł

O udzielnie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100,- zł

Przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym

40,- zł

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego za utracony

40,- zł

Nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40,- zł

Nadanie klauzuli wykonalności innym tytułom niż orzeczenie sądu

50,- zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50,- zł

Nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia praw lub zobowiązań

50,- zł

Ustanowienie zarządcy nieruchomości w egzekucji

50,- zł

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100,- zł

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

100,- zł

Zatwierdzenie lub zmiana planu podziału

100,- zł

Skarga na czynności komornika

100,- zł

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-06-01
Publikacja w dniu:
2018-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d